Istotne przepisy i regulacje w zakresie projektowania energetycznego budynków

next
previous
close
W Polsce obowiązuje szereg przepisów i regulacji prawnych, zarówno tych europejskich jak i krajowych, które należy wziąć pod uwagę budując lub remontując swój dom. My wybraliśmy dla Państwa te najważniejsze i najbardziej przydatne.

Ogólne przepisy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej:

Dyrektywa EPBD

Nowelizacja Dyrektywy EPBD

Dyrektywa ESD

Prawo energetyczne


Przepisy dotyczące certyfikacji energetycznej

Ustawa prawo budowlane

Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu

Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Przepisy dotyczące audytu energetycznego

Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego

Rozporządzenie w sprawie weryfikacji audytu energetycznego i remontowego